KTG

KOOLI VASTUVÕTMISE KORD

Üldsätted

1. Kõigil Eesti kodanikel ja Eestis elamisloa alusel elavatel isikutel on võrdne õigus kooli õppima asumisel.

2. Õppima võetakse kindlaksmääratud tingimuste (haridustase, vanus, keeleoskus, jm.) täitmisel.

3. Õpilaskandidaadil on õigus saada informatsiooni kooli ja selle õppekorralduse kohta.

    Infot saab kooli kodulehelt, telefonil 455 5051 ja adressil Garnisoni 16, Kuressaare.

Dokumentide esitamine ja vastuvõtutingimused

1. Õppijakandidaatide dokumente võetakse vastu alates 1. juunist elektroonilisel teel aadressil: kool@ktg.edu.ee ja 5.-28.augustini E-R kell 10.00-14.00 aadressil Garnisoni 16, (1.korrus).

2. Põhikooliossa võetakse nooremaid kui 17-aastaseid õppijaid vastu Rajaleidja keskuse otsusega.

3. Juhul, kui ei toimu klasside täielikku komplekteerimist, võib kooskõlastatult juhtkonnaga dokumentide vastuvõtuaega pikendada.

4. Eksternatuuris õppida soovijatelt võetakse dokumente vastu kuni jooksva õppeaasta 1. novembrini.

5. Teisel poolaastal lõpuklassidesse (9. ja 12.kl) uusi õppijaid üldjuhul vastu ei võeta.

6. Õppijakandidaat esitab koolile eelnevalt kindlaksmääratud dokumendid:

8. ja 9. klass (17 a ja vanemad):

Eelmise klassi tunnistus

Väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust

1 foto soovi korral õpilaspileti jaoks

10. klass:

Põhikooli lõputunnistus

1 foto soovi korral õpilaspileti jaoks

11. ja 12. klass: 

Põhikooli lõputunnistus

Väljavõte eelmise kooli õpilasraamatust

Eelmise õppeaasta klassitunnistus

1 foto soovi korral õpilaspileti jaoks

7. Dokumentide vastuvõtmisel täidab õppijakandidaat vormikohase avalduse kooli astumiseks (kooli astumise avalduse blanket on kooli kodulehel).

8. Vastuvõetud õppijate dokumendid säilitatakse koolis ja tagastatakse kooli lõpetamise või õpingute katkestamise korral allkirja vastu.

9. Vastuvõetud õppijad arvatakse direktori käskkirjaga õpilaste nimekirja ning kantakse õpilasraamatusse.

10. Vastuvõetud õppijad, kes astuvad kooli õppeaasta keskel, kinnitatakse kooli nimekirjas hiljemalt iga järgneva kuu 10. kuupäevaks.

11. Õppija kooli mittevastuvõtmisest teavitatakse õppijat isiklikult (telefoni või kirja teel).

Vaata lisaks